مدرسه زبان سفارت

زبان انگلیسی / زبان فرانسه

ادامه مطلب

فعالیت های مدرسه تخصصی مهارت آموز

فعالیت های ورزشی

شطرنج

شنا

باله

قوای جسمانی

یادگیری

سواد زندگی

سواد شهرنشینی

سواد مالی

سواد کار

زبان

زبان مادری

زبان کامپیوتر

زبان بین الملل

مربیان

سرکار خانم ناهید خاموشی

موسس و مدیر مجموعه